Projektai

Projektas  Nr. 09-019-P- 0001 

Viešoji  įstaiga Marijampolės ligoninė įgyvendina projektą Nr. 09-019-P- 0001 „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas“ pagal plėtros programos pažangos priemonę Nr.11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą“

Projekto veiklos pradžia – 2023-12-11

Projekto veiklos pabaiga – 2025-05-31

Projekto vertė – 202 665,00 Eur ( 85% Europos Sąjungos lėšos ir 15% Bendrojo finansavimo lėšos)

Projekto tikslas – VšĮ Marijampolės ligoninėje įsteigti psichiatrijos dienos stacionarą suaugusiems, siekiant užtikrinti kokybiškesnes paslaugas psichikos sveikatos pacientams, pagerinti šių paslaugų prieinamumą regiono gyventojams.

Projekto sprendžiama problema  – Viešojoje įstaigoje Marijampolės ligoninėje iškyla būtinybė spręsti psichikos sveikatos problemas įsteigiant dienos stacionaro patalpas, nes stebima, kad po COVID-19 pasaulinės pandemijos laikotarpio pasireiškė neigiamas poveikis žmonių psichinei sveikatai: padaugėjo asmenų, sergančių depresija, linkusių į savižudybę, padidėjo streso ir nerimo lygis, padaugėjo savižudybių. Neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai poveikis ženkliai pasireiškė dėl infrastruktūros ir kitų trūkumų – trūksta dienos psichikos stacionaro centrų, paslaugos suteikiamos toli nuo gyvenamosios vietos, trūksta lėšų, mažai yra įvairesnių nemedikamentinio gydymo paslaugų, metodikų, nėra komandų suformavimo, taikant atvejo vadybą, trūksta psichikos sveikatos specialistų.

Projekto veikla – Ligoninės esamose patalpose bus  įrengiamas psichikos dienos stacionaro skyrius (patalpų plotas 231,04 m2), esantis adresu Palangos g.1, Marijampolė. Bus atliekami remonto darbai, apdailos darbai, patalpos pritaikomos psichikos dienos stacionarui.  Bus vykdomas individualus pacientų konsultavimas, audiovizualinės relaksacijos ir šviesos terapijos  procedūras, pravedamos mankštos ir fiziniai pratimai, įgūdžių lavinimo pratimai, virtuvėlėje bus ugdomi kulinariniai įgūdžiai, bus vykdomi dailės terapijos užsiėmimai ir kiti reabilitacijos užsiėmimai.

Projektas  Nr. 09-008-P-0003

Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė  įgyvendina projektą Nr. 09-008-P-0003 „VšĮ Marijampolės ligoninės infrastruktūros modernizavimas“ (toliau – Projektas) pagal 2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2023-01-27

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2024-12-31

Projekto vertė – 2 580 618,00 Eur 

Projekto tikslas – VšĮ Marijampolės ligoninėje sukurti sąlygas efektyviai teikti skubiosios medicinos pagalbos bei reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugas dideliam skaičiui pacientų vienu metu dėl didelės ir labai didelės rizikos pavojaus įvykus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai.

Projekto uždavinys –  modernizuoti VšĮ Marijampolės ligoninės Skubiosios medicinos pagalbos skyriaus bei Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus patalpas.

Projekto veikla:

1)  numatoma rekonstruoti VšĮ Marijampolės ligoninės korpuso 8D2/b (Palangos g. 1, Marijampolės sav.; unikalus Nr. 4400-2136-2294) dalį patalpų (iš viso 1.353,48 kv.m.). Skubios medicinos  pagalbos skyrių plėsti į šalia esančias įstaigos virtuvės patalpas (virtuvei reikalingas patalpas įrengiant kitame įstaigos korpuse) apjungiant esamas skubios medicinos pagalbos skyriaus patalpas ir virtuvės patalpas.  Skubios medicinos pagalbos skyrius įsikurtų 1.353,48 m² dydžio patalpose. Būtų suprojektuota ir įrengta greitųjų automobilių įvažiavimo – išvažiavimo patalpa, skirtą ligoniams atvežti, atsižvelgiant į pastato konstrukcijas,  architektūrą bei higienos normas.

2) numatomas VšĮ Marijampolės ligoninės korpuso 8D2/b (Palangos g. 1, Marijampolės sav.; unikalus Nr. 4400-2136-2294) dalies II aukšte esančių Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus patalpų (305,68 kv. m) paprastasis remontas.

Projektas Nr. J02-CPVA-V-06-0001

VšĮ Marijampolės ligoninė kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitete ligonine Kauno klinikomis įgyvendina projektą „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“ projekto Nr. J02-CPVA-V-06-0001.

Įgyvendinant projektą planuojama įsigyti:

 1. diagnostikai ir gydymui skirtą medicininę įrangą, siekiant saugiai ir laiku suteikti būtinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 2. vienkartines priemones, kurios yra naudojamos sunkių pacientų gydymui.

VšĮ Marijampolės ligoninei skirtas finansavimas –  279 773,56 Eur

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir Europos socialinio fondo lėšomis.

 

 

Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-02-0001

Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė  įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-02-0001 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Marijampolės ligoninėje”.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020 kovo 9 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022 vasario 28 d.

Projekto vertė –  1 249 895,00 eur. 

Projekto tikslas – užtikrinti kokybiškų geriatrijos paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus asmenims (60 m. ir vyresniems) bei prisidėti prie gyventojų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo.

Projekto uždavinys – užtikrinti ligoninės infrastruktūros, susijusios su stacionarinių geriatrijos paslaugų teikimo sukūrimą.

Projekto veikla – projekto metu bus atnaujinta projekto vykdytojo infrastruktūra – atliktas patalpų remontas, pakeistas liftas ir įsigyti baldai, medicininė bei kompiuterinė įranga, reikalinga geriatrijos paslaugų teikimui.

Projekto rezultatai – atnaujintos patalpos bei įsigyta medicinos ir kita įranga prisidės prie specializuotos antrinės asmens sveikatos priežiūros veikos efektyvumo didinimo Marijampolės apskrityje, gyventojų sveikatos rodiklių gerinimo, sveikesnės visuomenės kūrimo, patrauklumo didinimo.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

Projektas Nr. LT-PL-3R-225 

Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė  įgyvendina projektą Nr. LT-PL-3R-225 „Bendradarbiavimas dėl jautriųjų duomenų apsaugos: nauji iššūkiai – modernūs sprendimai“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-03-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2020-08-31

Bendras planuojamas projekto biudžetas: 432 731, 50 EUR (finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo: 367 821, 77 EUR) 

Projekto partneriai: VšĮ Marijampolės ligoninė ir Vaivadijos Dr. L. Rydygier Suvalkų ligoninė

Projekto tikslas – didinti pasienio sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą per sieną, bendrų sprendimų pagalba siekiant optimizuoti asmeninių ir medicininių duomenų apsaugą.

Projektas yra nukreiptas pagelbėti LT-PL pasienio regiono viešosioms ligoninėms efektyviai tvarkyti jautriuosius duomenis – atsakingai juos kaupti, apdoroti, saugoti, jais keistis įstaigos viduje tarp padalinių, vadovautis galiojančiais norminiais dokumentais.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • Projekto administravimui iš reikalingų specialistų sudarytos darbo grupės partnerių įstaigose. Bendravimo forma: susitikimai, video konferencijos, internetas, telefonas.
 • Projekto viešinimas – informavimas apie projektą spaudoje ir socialiniuose tinkluose, viešinimo priemonių su programos logotipu (lankstinukų, plakatų ir kt.) gamyba bei platinimas.
 • Projekto konferencijos (atidarymo Marijampolėje, uždarymo Suvalkuose).
  Mokymai IT specialistams ir kitiems ligoninių darbuotojams apie asmens duomenų apsaugą, kibernetinį saugumą, BDAR nuostatas.
 • Infrastruktūros kokybės gerinimas – modernios kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas.
 • Projekto baigiamoji veikla.

Laukiami projekto rezultatai VšĮ Marijampolės ligoninėje:

 • Pagilintos partnerių ligoninių darbuotojų žinios apie pacientų elektroninių duomenų apsaugos svarbą.
 • Optimizuotas modernių IT sprendimų taikymas pacientų duomenų saugumo užtikrinimui.
 • Išaugęs Lietuvos-Lenkijos pasienio regiono gyventojų pasitenkinimas viešosios sveikatos priežiūros paslaugomis.

Suorganizuoti:

 • 31 renginys (456 dalyviai).
 • Bendri personalo mokymai/pasidalijimas patirtimi (356 partnerių darbuotojams).

Nupirkta:

 • 33 vienetai kompiuterinės bei programinės įrangos.

Projektas baigtas, pasiekti norimi rezultatai

Gilinamos žinios asmens duomenų apsaugos srityje 

IT specialistams – duomenų apsaugos mokymai   

Ligoninės darbuotojams – mokymai apie asmens duomenų ir kibernetinę saugą

Projektas Nr. LT-PL-3R-247

Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė  įgyvendina projektą Nr. LT-PL-3R-247 „Inovatyvus LEAN procesų valdymas Lenkijos – Lietuvos pasienio ligoninėse”

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-02-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-01-31

Bendras planuojamas projekto biudžetas: 903 456,50 EUR.

Projekto partneriai: VšĮ Marijampolės ligoninė, VšĮ  Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, Vaivadijos Dr. L. Rydygier Suvalkų ligoninė

Projekto tikslas – stiprinti viešųjų įstaigų institucinius gebėjimus , plečiant pasienio sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą ir siekiant geresnės teikiamų  viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės.

Projektu siekiama sustiprinti Lietuvos-Lenkijos pasienio regiono ligoninių darbo efektyvumą ir našumą, įgyvendinant inovatyvią valdymo politiką, taip vadinamą „lean management” – Lean Healthcare.

Pagrindinės projekto veiklos: mokymų ir seminarų ciklas apie lean management  filosofiją sveikatos apsaugos srityje; medicinos įrengimų ir prietaisų įsigijimas, mokymai „Lean Healthcare lyderių Akademija Lenkijos-Lietuvos pasienio regione” mokymai.

Laukiami projekto rezultatai VšĮ Marijampolės ligoninėje: 3 viešųjų įstaigų bendradarbiavimas per sieną; suorganizuoti 2 renginiai; 81 asmuo, dalyvavęs jungtiniuose personalo mokymuose ar mainuose; nupirkta 10 vienetų medicininės įrangos.

Marijampolės ligoninė pradeda įgyvendinti naują projektą 

Prasidėjo projekto mokymų ciklas 

LEAN vadybos metodo mokymai darbuotojam – Suvalkuose 

Ligoninių darbuotojai toliau gilina žinias LEAN vadybos mokymuose 

Marijampolėje taikyti inovatyvios vadybos metodai 

Lenkijos-Lietuvos pasienio ligoninės gilina žinias LEAN procesų valdyme  

Mokymų dalyviams – praktinės užduotys ligoninėje

Projekto metu Marijampolės ligoninė atnaujino diagnostikai skirtą įrangą 

Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0004 

Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė  įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0004 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų  kokybės gerinimas VšĮ Marijampolės ligoninėje“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr.  08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-08-28

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2020-12-31

Projekto vertė – 1 013 039,30 Eur. 

Projekto tikslas — mažinti pirmalaikį mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos ligų, plėtojant efektyvų integruotos sveikatos priežiūros modelį, sudarantį prielaidas gerinti galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę VšĮ Marijampolės ligoninėje.

Projekto uždavinys: modernizuoti ligoninės infrastuktūrą, susijusią su galvos smegenų kraujotakos ligų gydymu ir pacientų stebėsena įsigyjant šioms paslaugoms teikti reikalingos įrangos ir baldų.

Projekto veikla – projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti Marijampolės ligoninės infrastruktūrą: įsigyti būtiną medicinos įrangą, baldus, kurie reikalingi galvos smegenų kraujotakos sutrikimų diagnozavimui ir gydymui.

Vadovaujantis Ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo insulto gydymo centruose tvarkos aprašu, viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė yra viena iš tarpinės pagalbos ligoninių, kurioje įtariant pacientui ūminį galvos smegenų insultą, turi būti neatidėliojant atliekami tam tikri nustatyti tyrimai bei sprendžiama dėl gydymo ar tolesnės pagalbos organizavimo. 

Įvykdžius projekte numatytas veiklas pacientams ir ligoninės personalui pagerės diagnostikos ir darbo sąlygos, ligoninė aptarnaus didesnį pacientų skaičių, suteiks jiems kokybiškesnes paslaugas. Įsigijus būtiną medicininę įrangą ir baldus bei modernizavus diagnostiką ir užtikrinus neatidėliotiną ir kokybišką pagalbą pacientams, patyrusiems ūminį galvos smegenų kraujotakos sutrikimą, ligoninė turės galimybę teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

įsigyta įranga projekto metu

Galvos smegenų kraujotakos ligų gydymui gerinti – nauja įranga

Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0002

Baigtas įgyvendinti projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0002 „Specializuotų paslaugų vaikams kokybės gerinimas VšĮ Marijampolės ligoninėje“.

Projekto metu naujai suprojektuotos ir suremontuotos Vaikų ligų skyriaus patalpos, pakeistos komunikacijos, elektros instaliacija, renovuota šildymo sistema, suprojektuota ir įrengta nauja higieninė ventiliacinė sistema su vėsinimo funkcija, įrengta medicininio deguonies ir suslėgto oro tiekimo tinklų sistema, personalo iškvietimo signalizacija bei priešgaisrinė signalizacija.

Skyriuje įrengtos 9 infekcinės ir 10 bendrų palatų. Prie kiekvienos infekcinės palatos įrengti sanitariniai mazgai ir dušinės į kuriuos patenkama iš palatos, todėl tėveliams patogiau slaugyti vaikus. Skyriuje taip pat įrengtos personalo poilsio erdvės, gydytojų kabinetai, slaugytojų bei kitos medicininės ir ūkinės paskirties patalpos. 

Projekto metu įsigyta moderni medicininė įranga ir baldai. 

Projekto eiga

VšĮ Marijampolės ligoninėje pradėtas vykdyti projektas, kurio tikslas –  atnaujinti VšĮ Marijampolės ligoninės infrastruktūrą: suremontuoti Vaikų ligų skyriaus patalpas, įsigyti medicininius baldus, atnaujinti medicinos įrangą, kuri užtikrins tikslinės grupės poreikius gauti kokybiškas ir prieinamas ligų profilaktikos, ankstyvos ligų  diagnostikos, gydymo bei sveikatos priežiūros paslaugas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.
www.einvesticijos.lt

Daugiau apie projekto vykdymo eigą. 

Projektas Nr. J02-CPVA-V-01-0001

„Tuberkuliozės diagnostikos kokybės gerinimas VšĮ Marijampolės ligoninėje

Pastaraisiais metais Marijampolės regione epidemiologiniai sergamumo tuberkulioze rodikliai išlikdavo aukštesni už Lietuvos sergamumo rodiklius. Siekiant sumažinti sergamumą tuberkulioze, svarbus ankstyvas ištyrimas. Todėl Marijampolės ligoninės matydama problemą – prastą mikroskopijos centro kabineto būklę ir įrangos trūkumus, kuri šiuo metu neužtikrina efektyvaus laboratorinių paslaugų teikimo bei tinkamos ligoninės personalo apsaugos nuo pavojingo tuberkuliozės užkrato, 2017 m. balandžio 20 d. pasirašė sutartį dėl projekto Nr. J02-CPVA-V-01-0001 „Tuberkuliozės diagnostikos kokybės gerinimas VšĮ Marijampolės ligoninėje“  įgyvendinimo, kuris bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto įgyvendinimo metu  planuojama suremontuoti patalpas laboratoriniams tyrimams atlikti bei įsigyti šiam darbui reikalingą šiuolaikinę įrangą ir labarotorinius baldus. Naujai įsigyta medicininė įranga leis užtikrinti greitesnį ir patikimesnį laboratorinių tyrimų atlikimą, saugias ir tinkamas sąlygas dirbančiam personalui. Po projekto įgyvendinimo ligoninė aptarnaus didesnį pacientų skaičių, suteiks jiems kokybiškesnes paslaugas.

Projekto tikslinė grupė – tuberkulioze sergantys ir rizikos grupėje esantys pacientai (vaikai ir suaugusieji), sveikatos priežiūros specialistai. Įgyvendinus projektą bus patenkinti  sergančiųjų ir rizikos grupėje esančių pacientų poreikiai.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017-04-20-2018-01-31

Daugiau apie projekto vykdymo eigą:             

                                          

Projektas LT-PL-1R-047

Paskutinių ataskaitų parengimas ir projekto audito atlikimas

Rugsėjo 12 dieną viešbučio „Mercure“ konferencijų centre surengta baigiamoji projekto „Sveika motina ir sveikas vaikas – pilotinė bendradarbiavimo per sieną sveikatos apsaugos programa“ (LT-PL-1R-047) konferencija, joje pranešimus perskaitė ir nuveiktų darbų rezultatus įvertino abiejų projektą įgyvendinusių gydymo įstaigų – Marijampolės apskrities ir Suvalkų vaivadijos ligoninių vadovai ir atstovai.

Marijampolė – Suvalkai: pilotinė bendradarbiavimo per sieną sveikatos apsaugos programa

Projekto eiga

VšĮ Marijampolės ligoninė nuolatos dalyvauja įvairiuose projektuose, kurių tikslas gerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei patalpų infrastruktūrą. Nuo 2017-01-01 pradėtas įgyvendinti projektas LT-PL-1R-047 „Sveika motina ir sveikas vaikas – pilotinė bendradarbiavimo per sieną sveikatos apsaugos programa“. Projektas finansuojamas Interreg V-A Lietuva – Lenkija 2014-2020 programos lėšomis. VšĮ Marijampolės ligoninė projektą įgyvendina kartu su partneriu – Suvalkų vaivadijos ligonine iš Lenkijos. Mūsų miesto ligoninei šio projekto vykdymui numatyta beveik 464 tūkst. eurų. Projekto įgyvendinimo laikotarpis numatomas 2 metai.

Projekto įgyvendinimo metu VšĮ Marijampolės ligoninėje naujoje vietoje numatyta įrengti patalpas vaikų priėmimo ir skubios skyriui, kuris įsikurs šalia suaugusiųjų priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus. Planuojama įsigyti papildomos medicininės įrangos (echoskopas su priedais, vaikiškas videoskopas (endoskopas)) ir medicininių baldų (hidraulinių lovų, spintelių), organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus medicinos personalui.

Minėtos programos prioritetinė kryptis – socialinės atskirties mažinimas, kova su skurdu ir bet kokia diskriminacija, todėl VšĮ Marijampolės ligoninės įgyvendinamas projektas yra orientuotas į saugią bei sveiką vaikystę. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį planuojama atlikti šimtą nemokamų kraujo tyrimų bei šimtą vitamino D+Kalcio+jonizuoto kalcio testų mažesnes pajamas turinčių šeimų vaikams. Šios priemonės skirtos tam tikrų vaikų ligų prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai.

Projekto įgyvendinimo metu vaikams bus išdalintos šviesą atspindinčios liemenės ir atšvaitai, paaiškintos saugaus elgesio gatvėse taisyklės.

Daugiau apie projekto vykdymo eigą

Projektas LT-PL-1R-042

Paskutinių ataskaitų parengimas ir projekto audito atlikimas

Ketvirtadienį, rugsėjo 20 d., viešbučio „Mercure Marijampolė“ konferencijų centre vyko baigiamoji projekto „Vaikų sveikatos apsaugos gerinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione“ (LT-PL-IR-042) konferencija. Jos dalyviai apibendrino beveik dvejus metus vykdyto projekto rezultatus,  įgytą gerąją patirtį ir galimybes ateityje pratęsti bendradarbiavimą, ruošiant projektus ir siekiant europinės paramos jų įgyvendinimui. Projektą dvejus metus vykdė keturios Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų gydymo įstaigos: Marijampolės ir Alytaus S. Kudirkos ligoninės, taip pat Suvalkų Dr. L. Rydygiero vaivadijos ir Balstogės J. Sniadeckio vaivadijos poliklinikinė ligoninės.

Sėkmingai baigtas įgyvendinti dar vienas projektas

Video konferencija:

1 dalis  2 dalis

Elektroninis projekto pasiekimų leidinys  (lietuvių lenkų kalbomis)  

Elektroninė knyga lietuvių kalba

Elektroninė knyga lenkų kalba (PL)

Naujas vaikų sveikatos apsaugos gerinimo projektas

Siekiant optimizuoti mažųjų pacientų savalaikį ištyrimą ir kokybišką gydymą, praeitų metų pavasarį Marijampolės ligoninė, kartu su Alytaus bei Suvalkų ir Balstogės ligoninėmis aptarė naujo galimo bendro projekto galimybes. Ligoninių pageidavimus apjungė ir projekto „Vaikų sveikatos apsaugos gerinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione” paraišką parengė VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras.

INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programa šią paraišką įvertino teigiamai ir skyrė beveik 850 tūkstančių eurų paramą iš Europos regioninės plėtros fondo. Likusią apie 0,15 mln. eurų dalį projekto įgyvendinimui skirs patys partneriai bei mūsų valstybės biudžetas. Mūsų ligoninei numatyta 264319 Eur projekto dalis.

Pagrindinis projekto tikslas – papildomai įgytų žinių, naujos įrangos dėka sukurti sąlygas pasienio regione pradėti teikti visai naujas ar kokybiškesnes medicinos paslaugas, sudarant galimybę didesniam gyventojų ir regiono mažųjų svečių skaičiui būtinas paslaugas gauti regionuose, arčiau savo namų, mažinant jų socialinę atskirtį ir riziką, kad dalis sudėtingiau gyvenančių tėvų vaikų gali likti nenuvykę į toliau nuo provincijos esančias ligonines.

Projektos tikslus nuo šių metų sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 numatoma pasiekti medicinos darbuotojams įgyjant papildomų žinių ekspertų vykdomuose 8 mokymuose, partnerių specialistų 4 patirties pasidalijimo susitikimuose, nusiperkant kokybiškų medicinos paslaugų teikimui būtinos įrangos, viso 144 vienetus, tame tarpe 54 iš jų – Marijampolės ligoninei. Tikimasi, kad šia įranga bus galima pradėti naudotis jau šių metų vasarą.

Siekiant mažinti mažųjų sergamumą ilgalaikėje perspektyvoje ir siekti prevencinių sveikatinimo tikslų ankstyvajame laikotarpyje, bendradarbiaujant su mokymo ir socialinėmis įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, bus parengta medžiaga ir pravesta 20 seminarų mokyklose ir vaikų socialinėse įstaigose.

Siekiant platesnės ir ilgaamžiškesnės projekto rezultatų gerosios patirties sklaidos, mokymų ir susitikimų bei seminarų vaikams medžiaga bus parengta ir internete pristatyta elektroninės knygos (medikams) bei atmintinės (vaikams) formatu lietuvių ir lenkų kalbomis. Projekto rezultatus apibendrinančiąją baigiamąją konferenciją, numatytą Marijampolėje, tiesiogiai bus galima stebėti vaizdo transliacijos metu  internete.

VšĮ Marijampolės ligoninės informacija

Daugiau apie projekto vykdymo eigą:

VšĮ Marijampolės ligoninėje atnaujintas Akušerijos skyrius

Įgyvendinus projektą pagal vieną iš  Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos  bendradarbiavimo programų – „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“, gauta 37 vnt.  medicininės įrangos už 250 tūkst. Eur.

 

Daugiau informacijos apie įgyvendintus projektus

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus.

Slapukas (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naršyklę kiekvieną kartą jam apsilankius tinklalapyje. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas ir adresas), kurį vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos. Jį naudojant tinklalapyje atsimenama informacija apie apsilankymą, pvz., pageidaujama kalba ir kiti nustatymai. Todėl kitas apsilankymas gali būti paprastesnis, o svetainė naudingesnė.

Uždaryti