Vidaus tvarkos taisyklės

 

 

 PATVIRTINTA

 Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės direktoriaus

2017 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-13     

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1. Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės (toliau – Ligoninė) Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja:

1.1. pacientų kreipimosi į Ligoninę tvarką;

1.2. nemokamų paslaugų teikimo tvarką;

1.3. pacientų teises ir pareigas Ligoninėje;

1.4. pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarką;

1.5. ginčų ir konfliktų tarp Ligoninės ir pacientų sprendimo tvarką;

1.6. informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką;

1.7. ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarką;

1.8. Ligoninės darbo laiką;

1.9. darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatas;

1.10. paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo tvarką.

2. Taisyklių privalo laikytis Ligoninės pacientai, jų atstovai, lankytojai bei darbuotojai.

3. Taisyklės yra skelbiamos Ligoninės interneto tinklalapyje (www.marijampolesligonine.lt) bei Ligoninės padaliniuose esančiuose informaciniuose stenduose.

II. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į LIGONINĘ TVARKA

4. Norėdami gauti informaciją apie Ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu arba žodžiu kreiptis į Ligoninės administraciją, skyrių vadovaujančius asmenis, gydančius gydytojus, slaugos specialistus.

5. Pacientų registracijos pas gydytoją specialistą ir brangiems tyrimams bei procedūroms atlikti tvarka Ligoninės Konsultacijų poliklinikoje:

5.1. išankstinė pacientų registracija, kreipiantis telefonu. Pacientui paskambinus telefonu į Ligoninės Konsultacijų polikliniką, yra pasiūlomas artimiausias apsilankymo laikas pas pageidaujamą gydytoją specialistą, rezervuojamas vizito laikas bei data, pacientas informuojamas, jog vizito dieną atvykus į Ligoninės Konsultacijų polikliniką su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir teisingai užpildytą, galiojantį siuntimą.

5.2. išankstinė pacientų registracija, atvykus į Ligoninės Konsultacijų polikliniką. Pacientui atvykus į Ligoninės Konsultacijų polikliniką, privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Pacientui yra pasiūlomas artimiausias apsilankymo laikas pas pageidaujamą gydytoją specialistą, rezervuojamas vizito data bei laikas.

5.3. pacientai, turintys siuntimą bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, registruojami pas gydytoją specialistą eilės tvarka.

5.4. pacientams siuntimo nereikia, jeigu jie yra dispanserizuoti Ligoninės Konsultacijų poliklinikoje, arba už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas susimoka patys.

5.5. pacientai, neturintys siuntimo, už gydytojo specialisto konsultaciją, paskirtus tyrimus bei procedūras susimoka patys Ligoninės Konsultacijų poliklinikoje pagal tuo metu galiojančius įkainius.

6. Pacientų kreipimosi dėl būtinosios pagalbos tvarka Ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje:

6.1. būtinoji medicinos pagalba Ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje teikiama visą parą visiems pacientams vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, reglamentuojančiu būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimą pacientams.

6.2. kreipiantis į Ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių dėl būtinosios medicinos pagalbos, gydytojo siuntimas neprivalomas.

7. Pacientų kreipimosi dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarka Ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje:

7.1. pacientai, turintys siuntimą planiniam stacionariniam gydymui, priimami Ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje darbo dienomis nuo 700 val.

7.2. pacientams, atvykstantiems planiniam stacionariniam gydymui, privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir teisingai užpildytą, galiojantį siuntimą

7.3. pacientai, atvykę planiniam stacionariniam gydymui, Ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje persirengia asmeniniais drabužiais, persiauna asmenine avalyne arba yra perrengiami ligoninės drabužiais bei avalyne. Esant reikalui, pacientai nuprausiami ar kitaip paruošiami stacionarizavimui.

7.4. pacientų viršutiniai drabužiai ir lauko avalynė paliekami saugoti pacientų rūbų sandėlyje arba lydinčių asmenų pageidavimu bei artimiesiems užtikrinus jų pristatymą paciento išrašymo iš Ligoninės dieną, atiduodami lydintiems pacientą asmenims.

III. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

8. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikti Ligoninė yra licencijuota, nurodytos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999 m. gruodžio 17 d. išduotoje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje Nr. 1001 (toliau – licencija). Licencijos aktualią redakciją galite rasti interneto tinklalapyje adresu: http://www.vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/ASPI_kk.pdf.

9. Nemokamai teikiama:

9.1. Būtinoji medicinos pagalba:

9.1.1. visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į jo gyvenamąją vietą;

9.1.2. Europos Sąjungos šalių piliečiams, pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelę arba sertifikatą, laikinai pakeičiantį Europos sveikatos draudimo kortelę, bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

9.2. Ligoninės licencijoje bei sutartyse su teritorinėmis ligonių kasomis nurodytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

9.2.1. visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, apdraustiems sveikatos draudimu;

9.2.2. nemokamos planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik dėl pagrindinės ligos (dėl kurios pacientas siųstas ambulatorinei ar stacionarinei paslaugai gauti) vadovaujantis sutartyse su teritorinėmis ligonių kasomis paslaugoms apmokėti numatytomis Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

IV. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS LIGONINĖJE

10. Visos žemiau pateiktos pacientų teisės ir pareigos išsamiau reglamentuojamos Ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtintame vidaus dokumente „Paciento (jo atstovo) teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka“, kurio kopijos yra visuose Ligoninės medicininiuose bei pagalbiniuose medicininiuose padaliniuose, ir pacientui (jo atstovui) pageidaujant, pateikiamos susipažinti.

11. Pacientų teisės:

11.1. teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;

11.2. teisė į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas bei pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui privalo būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų;

11.3. teisė pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, jeigu tai nepažeidžia kitų pacientų teisės laiku gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;

11.4. teisė gauti informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas jam teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją);

11.5. teisė gauti informaciją apie Ligoninėje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti;

11.6. teisė gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę bei kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Ši informacija pacientui turi būti pateikiama jam suprantama forma, paaiškinami specialūs medicinos terminai;

11.7. teisė nežinoti informacijos apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu medicinos dokumentuose;

11.8. teisė prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos ir išduotos Ligoninės patvirtintos medicinos dokumentų kopijos, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymai;

11.9. teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti;

11.10. teisė į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės. Teisę turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis;

11.11. teisė į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.

12. Pacientų pareigos:

12.1. pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

12.2. pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais ir darbuotojais;

12.3. pacientas, norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;

12.4. pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios;

12.5. pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą bei kitus jam žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;

12.6. pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu (parašu) medicinos dokumentuose;

12.7. pacientas, privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

12.8. pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Ligoninės darbuotojais bei kitais pacientais;

12.9. pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai bei gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jeigu tai grėstų pavojus paciento gyvybei;

12.10. pacientai privalo saugoti materialų Ligoninės turtą, jo negadinti. Už sugadintą medicininį inventorių ar kitas Ligoninės materialines vertybes pacientas privalo atlyginti nuostolius pagal Ligoninėje nustatytą tvarką;

12.11. pacientai privalo laikytis Ligoninės medicininių ir pagalbinių medicininių padalinių vidaus tvarkos taisyklėse nustatytos tvarkos.

V. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

13. Pacientus Ligoninės skyriuose leidžiama lankyti darbo dienomis nuo 1600 val. iki 1900 val., ošvenčių ir poilsio dienomis nuo 1100 val. iki 1300 val. bei nuo 1600 val. iki 1900 val.

14. Ligoninės Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje lankymo trukmė iki 15 min. Vienu metu pacientą gali lankyti ne daugiau kaip 2 asmenys. Nelankymo valandomis lankytojai į šį skyrių gali būti įleidžiami tik su skyriaus vedėjo, vyresniojo gydytojo arba gydančio gydytojo leidimu. Tėvams prižiūrėti ir slaugyti savo vaikus leidžiama visą parą.

15. Lankytojai į Ligoninės palatas gali eiti tik be lauko drabužių.

16. Ligoninės I Vidaus ligų skyriaus Tuberkuliozės poskyrio pacientus lankantys asmenys turi dėvėti medicinines kaukes.

17. Gydytojų vizitacijų ir palatoje pacientui atliekamų procedūrų metu, lankytojams palatoje būti neleidžiama.

18. Pacientai iš ligoninės išrašomi:

18.1. pasveikę;

18.2. tęsti gydymą ambulatoriškai;

18.3. kai nukreipiamas reabilitacijai;

18.4. kai perkeliamas gydytis į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

18.5. grubiai pažeidę Ligoninės vidaus tvarkos taisykles.

19. Išrašant pacientą iš Ligoninės, jam parengiami ir atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi medicinos dokumentai.

20. Pacientas, jei jo sveikatos būklė gydytojo nuomone reikalauja papildomo gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

VI. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP LIGONINĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

21. Kilus ginčui tarp Ligoninės darbuotojų ir paciento, abi šalys gali kreiptis į atitinkamo Ligoninės medicininio bei pagalbinio medicininio padalinio vedėją, o jam neišsprendus ginčo, į Ligoninės direktorių, kurio pavedimu per įmanomai trumpiausią laiką turi būti išnagrinėtas kreipimasis, informuotos konfliktuojančios šalys.

22. Pacientas manydamas, kad Ligoninėje buvo pažeistos jo teisės, Ligoninei turi teisę pateikti skundą, laikydamasis Ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtintame dokumente „Paciento (jo atstovo) skundo nagrinėjimo tvarka“ nustatytų reikalavimų (šio dokumento kopijos yra visuose Ligoninės medicininiuose bei pagalbiniuose medicininiuose padaliniuose, ir pacientui (jo atstovui) pageidaujant, pateikiamos susipažinti).

23. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento (jo atstovo) pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta bei duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė.

24. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

25. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

26. Ligoninė gautą paciento skundą išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paciento skundo gavimo Ligoninėje dienos.

VII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

27. Visa informacija apie paciento buvimą Ligoninėje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia ir po paciento mirties.

28. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mąstą bei terminus.

29. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

30. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.

VIII. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

31. Visa žemiau pateikta informacija išsamiau reglamentuojama Ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtintame vidaus dokumente „Informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarka“, kurio kopijos yra visuose Ligoninės medicininiuose bei pagalbiniuose medicininiuose padaliniuose, ir pacientui (jo atstovui) pageidaujant, pateikiamos susipažinti.

32. Pacientas (jo atstovas), norintis gauti rašytinę informaciją (pažymas, medicininių dokumentų kopijas, kitus dokumentus), Ligoninės sekretoriui-referentui pateikia raštišką prašymą, kuriame turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas.

33. Pacientas (jo atstovas) šį prašymą gali pateikti paštu ar per pasiuntinį taip pat atvykęs į Ligoninę.

34. Pacientas (jo atstovas), atvykęs į Ligoninę ir pateikdamas prašymą, Ligoninės sekretoriui-referentui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prie paciento atstovo prašymo papildomai turi būti pateikiamas atstovavimą liudijantis dokumentas.

35. Kai prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (atvykus atsiimti prašomų dokumentų, privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

37. Institucijos, norinčios gauti informaciją apie pacientą, Ligoninės sekretoriui-referentui pateikia raštišką prašymą, pasirašytą institucijos vadovo. Prašyme turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas.

38. Prie institucijos prašymo pridedamas raštiškas paciento sutikimas.

39. Ligoninės direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo turimą informaciją apie pacientą pateikia Ligoninės sekretoriui-referentui, kuris parengia rašytinę informaciją prašymą pateikusiam pacientui (jo atstovui) / prašymą pateikusiai institucijai.

40. Rašytinė informacija mokamai teikiama pacientams (jų atstovams), advokatams, notarams ir draudimo kompanijoms.

41. Rašytinės informacijos teikimo paslaugų kainos skelbiamos Ligoninės interneto tinklalapyje (www.marijampolesligonine.lt) bei Ligoninėje esančiuose informaciniuose stenduose.

IX. LIGONINĖS DARBO LAIKAS

42. Ligoninės administracijos darbo laikas pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 800 val. iki 1700 val., penktadieniais – nuo 800 val. iki 1545 val. Pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1245 val.

43. Ligoninės medicininiai padaliniai (išskyrus Konsultacijų polikliniką) bei Klinikinės diagnostikos skyrius dirba 24 val. per parą visomis savaitės dienomis.

44. Konsultacijų poliklinikos darbo laikas pirmadieniais-penktadieniais nuo 700 val. iki 1900 val.

X. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

45. Visi Ligoninės darbuotojai privalo vadovautis darbų saugos ir sveikatos instrukcijomis, patvirtintomis Ligoninės direktoriaus įsakymais.

XI. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

46. Paciento turimų dirbinių iš spalvotųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo tvarka Ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje:

46.1. jeigu į Ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių atvykęs sunkios būklės, nesąmoningas pacientas yra lydimas asmenų, jo turimi vertingi daiktai perduodami pacientą lydintiems asmenims;

46.2. jeigu į Ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių atvykęs sunkios būklės, nesąmoningas pacientas neturi lydinčių asmenų, jo turimi vertingi daiktai užregistruojami bei saugomi Ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje esančioje rakinamoje spintoje;

46.3. jeigu pacientas sunkios būklės, tačiau išreiškia valią turėti daiktus su savimi, privaloma jį supažindinti pasirašytinai, kad už dingusius vertingus daiktus Ligoninė neatsako.

47. Paciento turimų dirbinių iš spalvotųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo tvarka Ligoninės stacionaro skyriuje:

47.1. jeigu pacientas vežamas į operacinę arba perkeliamas į reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių yra lydimas asmenų, patariama paciento turimus vertingus daiktus perduoti artimiesiems, kadangi Ligoninė už jo turimus daiktus neatsako;

47.2. jeigu pacientas vežamas į operacinę arba perkeliamas į reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių neturi lydinčių asmenų, jam pageidaujant, turimi vertingi daiktai užregistruojami bei saugomi Ligoninės skyriuje esančioje rakinamoje spintoje;

47.3. jeigu pacientas sunkios būklės, nesąmoningas, negali išreikšti savo valios yra lydimas asmenų, jo turimi vertingi daiktai perduodami paciento artimiesiems;

47.4. jeigu pacientas sunkios būklės, nesąmoningas, negali išreikšti savo valios neturi lydinčių asmenų, jo turimi vertingi daiktai registruojami ir saugomi Ligoninės skyriuje esančioje rakinamoje spintoje.

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus.

Slapukas (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naršyklę kiekvieną kartą jam apsilankius tinklalapyje. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas ir adresas), kurį vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos. Jį naudojant tinklalapyje atsimenama informacija apie apsilankymą, pvz., pageidaujama kalba ir kiti nustatymai. Todėl kitas apsilankymas gali būti paprastesnis, o svetainė naudingesnė.

Uždaryti