Duomenų apsauga

Viešojoje įstaigoje Marijampolės ligoninėje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016 m.  balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB)

Informacija apie asmens duomenų tvarkymo taisykles ruošiama. 

Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninė privatumo politika

DUOMENŲ VALDYTOJAS / DUOMENŲ TVARKYTOJAS – Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė, įstaigos kodas 165803154, buveinės adresas: Palangos g. 1, LT-68188 Marijampolės m., tel. Nr. (8 343) 51911, elektroninis paštas .

Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė (toliau – Ligoninė) asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu) Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu   ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

https://www.privacy-regulation.eu/lt/index.htm  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=43cddd8084cc11e8ae2bfd1913d66d57

Jūsų asmens duomenys, įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti teikiami tretiesiems asmenims:

 • Sveikatos apsaugos ministerijai ir jai pavaldžioms įstaigoms;
 • Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
 • Teritorinėms ligonių kasoms;
 • Teismui;
 • Prokuratūrai;
 • Ikiteisminio tyrimo institucijoms;
 • Valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

Mes pasitelkiame trečiuosius asmenis, kurie tvarko Ligoninės valdomus asmens duomenis pagal Ligoninės nurodymus, laikantis konfidencialumo ir vadovaujantis sudarytomis paslaugų teikimo sutartimis.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS asmens duomenų srityje:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu;
 • reikalauti ištaisyti duomenis;
 • reikalauti ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“);
 • apriboti duomenų tvarkymą;
 • į duomenų perkeliamumą;
 • teisė su asmens duomenų tvarkymu (teisė nesutikti ar atšaukti sutikimą).

DUOMENŲ SUBJEKTO teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Ligoninės direktoriaus 2019-10-01 įsakymu patvirtintos „Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės asmens duomenų tvarkymo taisyklės“

 DUOMENŲ SUBJEKTO prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos:

Duomenų subjektas turį teisę pateikti prašymą Viešajai įstaigai Marijampolės ligoninei: 

 • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Viešajai įstaigai Marijampolės ligoninei atsakingam darbuotojui, kuris tvarko konkretaus duomenų subjekto asmens duomenis, duomenų subjektas jam privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jeigu prašymas pateikiamas paštu arba per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu kreipiasi duomenų subjekto atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją, atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją, informaciją, kokias teises ir kokiu mastu pageidauja įgyvendinti, kokiomis aplinkybėmis jo asmens duomenys galėjo būti surinkti, kokiu būdu pageidauja gauti atsakymą, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“  El. paštas: Tel. Nr. +370 37 460066

Pažymime, kad ligoninė apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną yra informavusi Valstybinei duomenų apsaugos inspekciją

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Asmuo turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; el. paštas .