Informacija farmacijos atstovams

Vaistų reklamuotojų vizitų organizavimo tvarka.

 

VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ

ORGANIZAVIMO TVARKA

 

1.Paskirtis ir taikymo sritis

1.1. Vaistų reklamuotojų vizitų organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja vaistų reklamuotojų vizitų organizavimo tvarką VšĮ Marijampolės ligoninėje (toliau – Ligoninė), vizitų organizavimo subjektų bei vaistų reklamuotojų teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Vaistų reklamuotojas – fizinis asmuo, vaistinio preparato registruotojo ir (ar) jo atstovo įgaliotas reklamuoti vaistinius preparatus.

Vaistinių preparatų reklama – gyventojams, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama kryptinga informacija apie vaistinius preparatus, agitacinė veikla ar raginimas, kuriais siekiama skatinti vaistinių preparatų skyrimą, tiekimą, pardavimą ar vartojimą, įskaitant:

1) vaistų reklamuotojų vizitus, kurių metu teikiama informacija apie vaistinius preparatus, pas sveikatos priežiūros specialistus, turinčius teisę skirti vaistinius preparatus;

2) vaistinių preparatų neparduodamų pavyzdžių platinimą;

3) skatinimą skirti, tiekti, parduoti ar vartoti vaistinius preparatus duodant, siūlant ar žadant dovanas, asmeninę naudą ar premijas pinigais ar natūra;

4) reklaminių renginių, kuriuose dalyvauja sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai, turintys teisę skirti ar tiekti vaistinius preparatus, finansavimą;

5) mokslinių konferencijų, kuriose dalyvauja sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai, turintys teisę skirti ar pardavinėti vaistinius preparatus, finansavimą, šių konferencijų dalyvių kelionių ir apgyvendinimo išlaidų apmokėjimą;

6) radijo, televizijos laidų ir (ar) programų, per kurias teikiama informacija apie vaistinius preparatus, rėmimą.

„Asmeninis susitikimas“ su sveikatos priežiūros specialistu – vaistų reklamuotojo (-jų) susitikimas su vienu Ligoninės sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, siekiant suteikti informaciją apie vaistus ar konkrečios ligos gydymo vaistais ypatumus, laisvu nuo darbo laiko, skirto pacientams priimti, metu.

Sveikatos priežiūros specialisto darbo laikas, skirtas pacientams priimti – visas sveikatos priežiūros specialisto darbo grafike nurodytas darbo laikas, skirtas pacientams priimti. Laikotarpiai tarp pacientų registracijų ir laikotarpiai, kada pagal išankstinę registraciją paskirtu laiku pacientas neatvyksta į Ligoninę, taip pat laikytini sveikatos priežiūros specialisto darbo laiku, skirtu pacientams priimti.

Reklaminis renginys – vaisto reklamuotojo (-jų) susitikimas su dviem ir daugiau Ligoninės sveikatos priežiūros specialistų, turinčių teisę skirti vaistinius preparatus, siekiant suteikti informaciją apie vaistus ar konkrečios ligos gydymo vaistais ypatumus.

Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka aukštesnės galios teisės aktuose, reglamentuojančiuose vaistų preparatų reklamavimo tvarką, įtvirtintas nuostatas.

2. Teisės, pareigos ir atsakomybė.

2.1. Vizitų organizavimo subjektų teisės, pareigos ir atsakomybė:

2.1.1. užtikrinti galimybę vaistų reklamuotojui susipažinti su Ligoninės direktoriaus patvirtinta Tvarka;

2.1.2. užtikrinti Vaistų reklamuotų vizitų registracijos žurnalo prieinamumą;

2.1.3. pasirašytinai supažindinti Ligoninės atsakingus asmenis (administraciją, sveikatos priežiūros specialistus) su Ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtinta Tvarka;

2.1.4. kiekvienas specialistas Ligoninės direktoriaus įsakymu yra paskirtas atsakingu už Tvarkos reikalavimų laikymąsi pagal Tvarkoje nustatytą atsakomybę;

2.1.5. padarius vaistų reklamuotojų ar vizitų organizavimo subjektų pareigų pažeidimus, apie tai privaloma informuoti reklamos davėjus bei Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, kuri yra įgaliota surašyti administracinius teisės pažeidimų protokolus už pažeidimus, susijusius su vaistinių preparatų reklama sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams.

2.1.6. farmacijos įmonei, kurios darbuotojas padarė šio Tvarkos pažeidimus, uždrausti rengti susitikimus ar reklaminius renginius Ligoninėje 6 mėn.;

2.1.7. asmenys, pažeidę šioje Tvarkoje nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2.2. Vaistų reklamuotojai privalo:

2.2.1. nešioti darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą) taip, kad būtų aiškiai atpažįstamas darbo metu;

2.2.2. organizuoti vizitus į Ligoninę taip, kad nepažeistų Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo, Vaistinių preparatų reklamos taisyklių, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro 2006 m. grupdžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo” ir Ligoninės tvarkos bei vizitų organizavimo tvarkos reikalavimų;

2.2.3. kiekvieno vizito į Ligoninę metu pateikti kiekvieno reklamuojamo vaistinio preparato charakteristikų santrauką arba užtikrinti jos prieinamumą kitomis priemonėmis bei informuoti apie vaistinio preparato pakuotės maksimalią mažmeninę kainą ir jos dalį, kompensuojamą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis;

2.2.4. perduoti vizito metu gautą informaciją apie reklamuojamo vaistinio preparato vartojimą, ypač apie pastebėtą nepageidaujamą poveikį, vaistinio preparato registruotojo mokslo tarnybai.

3. Tvarkos aprašymas

3.1. Vaistų reklamuotojų vizitai į Ligoninę informacijos apie reklamuojamą vaistinį preparatą teikimo reklaminiame renginyje ar asmeniškai susitinkant su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, tikslu yra nemokami.

3.2. Vaistų reklamuotojai gali teikti informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą Ligoninėje vykstančiuose reklaminiuose renginiuose.

3.3. Vaistų reklamuotojo vizitas į Ligoninę, siekiant asmeniškai susitikti su sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, ir suteikti jam informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą, sveikatos priežiūros specialisto darbo laiku, skirtu pacientams priimti, draudžiamas.

3.4. Reklamos davėjas norėdamas Įstaigoje organizuoti reklaminį renginį, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki siūlomos renginio organizavimo datos turi raštu ar elektroniniu būdu pateikti įstaigos vadovui prašymą organizuoti reklaminį renginį.

3.5. Vaistų reklamuotojai turi registruotis Vaistų reklamuotojų vizitų registracijos žurnale, nurodydami vardą, pavardę, darbovietę, vizito datą, laiką ir tikslą (numatomus reklamuoti vaistinius preparatus) bei parašu patvirtinti, kad jiems yra žinomos visos Tvarkos nuostatos ir jie įsipareigoja šių nuostatų laikytis vizitų metu. Jei siekiama asmeniškai susitikti su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, papildomai nurodoma ir šio specialisto vardas bei pavardė.

3.6. Vaistų reklamuotojai registruotis Vaistų reklamuotojų vizitų registracijos žurnale gali šiais būdais:

3.6.1. raštu – atvykus į Ligoninės administraciją adresu Palangos g. 1, Marijampolė;

3.6.2. telefonu – skambinant Ligoninės sekretoriui-referentui tel. (8 343) 50435;

3.6.3. elektroniniu būdu – elektroninio pašto adresu .

3.7. Ligoninėje vykstančių reklaminių renginių metu galioja tos pačios registracijos taisyklės.

3.8. Dėl planuojamo vizito vaistų reklamuotojai privalo registruotis Vaistų reklamuotojų vizitų registracijos žurnale likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki vizito.

3.9. Ligoninė užtikrina, kad Vaistų reklamuotojų vizitų registracijos žurnalas būtų prieinamoje vietoje – Ligoninės administracijos patalpose pas sekretorių-referentą, kuris atsakingas už šio žurnalo pildymą.

3.10. Praėjusių metų Vaistų reklamuotojų vizitų registracijos žurnalas saugomas Ligoninės archyve 5 metus.

3.11. Reklaminiai renginiai galimi Ligoninės salėje arba Gydymo ir Slaugos tarybos auditorijoje. Vaistų reklamuotojų vizito maksimali trukmė – 30 minučių. Asmeniniai vizitai galimi tik sveikatos priežiūros specialistų darbo kabinetuose laisvu nuo darbo laiko, skirto pacientams priimti, metu ir turi trukti ne ilgiau kaip 30 minučių 1-ą kartą per mėnesį.

3.12. Reklamuodami vaistinius preparatus sveikatos priežiūros specialistams, turintiems teisę išrašyti vaistinių preparatų, vaistų reklamuotojai gali naudoti vaistinių preparatų neparduodamus pavyzdžius. Vaistinio preparato neparduodamas pavyzdys turi atitikti mažiausią rinkoje esančią to paties pavadinimo, formos ir stiprumo vaistinio preparato pakuotę ir ant pakuotės turi būti užrašas „Neparduodamas pavyzdys“. Vaistinių preparatų neparduodamus pavyzdžius palikti sveikatos priežiūros specialistams bei vartoti sveikatos priežiūros tikslais draudžiama.

3.13. Skatinant sveikatos priežiūros specialistus skirti vaistinius preparatus, draudžiama duoti atlygį pinigais ar natūra, o sveikatos priežiūros specialistams – jo prašyti ar jį priimti.

3.14. Vaistinių preparatų reklaminiuose renginiuose vaišingumas turi neužgožti renginio pagrindinio tikslo ir gali būti rodomas tik dalyvaujantiems sveikatos priežiūros specialistams. Draudžiama apmokėti šių specialistų kelionės, apgyvendinimo ir kitas išlaidas.

3.15. Profesiniuose (moksliniuose) renginiuose vaišingumui neturi būti suteikiama tiek reikšmės, kiek pagrindiniam renginio tikslui. Leidžiama apmokėti tik sveikatos priežiūros specialistų, dalyvaujančių šiuose renginiuose, kelionės, apgyvendinimo, maitinimo ir (ar) registracijos mokestį.

4. Teisės aktai, nurodantys Tvarkos įgyvendinimą

4.1. Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymas.

4.2. Vaistinių preparatų reklamos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“.

5. Informacijos sistema

5.1. Procedūros „Vaistų reklamuotojų vizitų organizavimo tvarka“ originalas saugomas Ligoninės direktoriaus įsakymų byloje.

5.2. Procedūros kopijos saugomos visuose Ligoninės medicininiuose bei pagalbiniuose medicininiuose padaliniuose.

6. Tvarkos valdymas (korekcijos periodiškumas, ryšys su kitais reglamentais.

6.1. Ši Tvarka susijusi su Ligoninėje patvirtintais vidaus veiklos dokumentais.

6.2. Tvarkos korekcija numatoma pasikeitus įstatyminei bazei.

7. Priedai

7.1. Vaistų reklamuotojų vizitų registracijos žurnalas.